Phay, tiện chính xác cho nhựa kỹ thuật dạng cây, ống.